About

omnibiografia ประวัติบุคคลสำคัญของโลก

เว็บไซต์แหล่งรวมประวัติและผลงานของเหล่าบุคคลสำคัญทั่วโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ รวมถึงค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่อยากรู้ได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังคาดหวังให้ omnibiografia.com เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่บันทึกชีวประวัติของบุคคลสำคัญของโลกต่างๆ เอาไว้ให้มากที่สุด